Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s. Poskytujeme servis tělovýchovným jednotám, sportovním klubům a sportovním svazům
14/01 2022

Ověření podpisů pro spolky zdarma

V souvislosti s vyúčtováním dotací, kdy je třeba dokládat vše s ověřeným podpisem připomínáme znění zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích a zejména přílohu, která definuje plátce a osvobození od úhrady poplatků pokud vybírání provádí orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, které vykonávají působnost v
oblasti státní správy (dále jen „správní úřad“)

Sazebník – Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu
za každou i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny
Osvobození
1. Mj. spolky a pobočné spolky pokud jsou založeny k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti tělovýchovy a sportu